Boleboř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

         Obecně závazná vyhláška č.  2

 

o vyhlášení závazné části územního plánu obce Boleboř

 

 

 

 

            Obec:Boleboř                                                 dne: 18. 12. 2006

 

 

 

                                                                                  číslo jednací: ...................................

 

 

 

            Zastupitelstvo obce Boleboř se na svém zasedání dne 18.12.2006 usneslo schválit na základě zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní řízení ), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

                                                       ČÁST  PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Článek 1 

 

Účel vyhlášky

 

 

1)         Vyhláška vymezuje  pro správní území obce Boleboř závazné části územního plánu obce Boleboř, schváleného zastupitelstvem obce dne  18.12.2006.

 

            Ostatní části územního plánu jsou směrné.

 

 

2)         Vyhláška stanoví funkční uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje místní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

 

 

3)         Užívání staveb, které před schválením územního plánu existovaly v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, a objektů, pro jejichž stavbu bylo před schválením územního plánu vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, lze zachovat, pokud stavba nebo provozní činnosti nenarušují zákon nebo jiný obecně platný předpis.                             

 

 

Článek 2 

 

Rozsah platnosti

 

 

1)         Vyhláška platí pro správní území obce Boleboř

 

 

2)         Aktualizace platnosti závazné části schváleného územního plánu bude provedena vždy jednou za čtyři roky. Tato vyhláška může být zrušena nebo změněna pouze novou vyhláškou k případným změnám závazné části územně plánovací dokumentace nebo vyhláškou k závazné části nově schváleného územního plánu obce.

 

            Ostatní ustanovení územního plánu, která nejsou touto vyhláškou vymezena, jsou směrná. Jejich změnu může provést zastupitelstvo obce.

 

 

3)         Nedílnou součástí  závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných zákonech a předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a prováděcích nařízeních centrálních orgánů a které nesmí  zastupitelstvo obce měnit.

 

 

4)         Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při rozhodování a při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním a prostorovém uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

 

 

 

 

                                                              ČÁST DRUHÁ

 

                                         ZÁVAZNÉ REGULATIVY

 

Článek 3

 

 

 

Závazné jsou podle § 29 stavebního zákona „základní zásady uspořádání území a limity jeho využití“. Jde zejména o následující body:

urbanistická koncepce,

využití ploch a jejich uspořádání

vymezení zastavitelného území

zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

vymezení územního systému ekologické stability

limity využití území

vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

další body uvedené v § 18 vyhlášky č. 135/2001 Sb. se zde neuplatňují.

 

 

 

 

 

 

Článek 4

Urbanistická koncepce

 

 

 

 

Urbanistická koncepce rozvíjí všechny tři části obce jako svébytné sídelní útvary, jejichž význam, využití a postavení v sídelní struktuře jsou svébytné. Takto diferencovaný pohled se promítá do systému funkčních ploch a konkrétní náplně regulativů.

Všechny tři části obce se budou rozvíjet jako samostatná, souvisle urbanizovaná území, prostorově oddělená. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty.

Primární funkční náplní všech tří částí je funkce rezidenční a rekreačně obytná. Současně urbanistická koncepce respektuje tradiční rekreační potenciál obce, jež je významným střediskem jak letní, tak zimní rekreace, a dále jej rozvíjí.

 

 

 

V oblasti bydlení nerozlišuje územní plán striktně mezi trvalým a rekreačním bydlením, tak jak i odpovídá praxi. Nejvíce rozvojových ploch pro bydlení je lokalizováno v Boleboři. Ve Svahové je oproti ostatním dvěma částem více akcentováno rekreační bydlení, což je i promítnuto do navržené struktury funkčních ploch a jejich regulativů.

 

 

 

V oblasti vybavenosti je územní plán proporčně orientován jak na vybavenost pro obyvatele, tak pro pasanty – rekreanty a turisty. Koncepce je popsána dále.

 

 

 

V oblasti komerčních aktivit je potvrzena funkce jediného existujícího zemědělského areálu. Je umožněn i jeho vývoj směrem k výrobě, dílnám, event. skladům. Žádné nové plochy pro tyto funkce nejsou navrhovány. Zaměstnanost obyvatelstva v místě bydliště se bude spíše orientovat na služby pro rekreaci a cestovní ruch. Určitou míru komerčních aktivit připouštějí regulativy i v plochách primárně vymezených pro bydlení. Specifickou oblastí komerčních aktivit je lesnictví.

 

 

 

Koncepce v oblasti dopravní a technické infrastruktury je popsána dále.

Území obce má charakter blízký přírodní krajině díky vysokému zastoupení lesů a trvalých travních porostů s minimálním podílem orné půdy. Územní plán respektuje bohaté zastoupení rozptýlené zeleně v krjině kostru zeleně doplňuje několika novými plochami doprovodné a ochranné zeleně, zejména v kontaktu s urbanizovanými plochami.

 

 

 

Článek 5

Využití ploch a jejich uspořádání

 

 

 

 

Na území obce jsou rozlišovány

plochy urbanizované – tvoří plochy zastavěné nebo určené k zastavění (zastavitelné)

plochy neurbanizované – tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění

Plochy urbanizované:

plochy bydlení (B)

plochy čistého a rekreačního bydlení (pouze ve Svahové)

plochy venkovského bydlení (pouze v Orasíně a v Boleboři)

plochy správy a vybavenosti (V)

plochy sportu (S)

plochy dopravy (D)

plochy technické infrastruktury (T)

plochy zeleně (Z)

Neurbanizované území tvoří monofunkční nezastavěné pozemky (nezastavitelné plochy):

zemědělský půdní fond (orná půda, trvalé travní porosty)

pozemky určené k plnění funkcí lesa

vodní plochy a toky

ostatní plochy mimo zastavěné území

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavbu s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, pozemních komunikacích, liniových staveb, technického vybavení a úprav vodních toků.

 

 

 

V návrhu jsou stanoveny funkční i obecné prostorové regulativy pro jednotlivé plochy a objekty se specifikací přípustných, podmínečně/výjimečně přípustných a nepřípustných aktivit. Cílem regulativů je citlivá dostavba sídla, respektive obnova architektonických a urbanistických proporcí objektů a prostorů a vhodné dokomponování nově navržené zástavby do stávající struktury sídla.

 

 

 

Závazně stanovuje územní plán povolené zastavění pozemku – při parcele nad 1 000 m2 do 20 %, u parcel o velikosti pod 1 000 m2 do 30 %.

 

 

 

Specifikace jednotlivých funkčních ploch je následující.

 

 

 

Plochy čistého a rekreačního bydlení (B)

Přípustné: rodinné bydlení se zázemím zejména okrasných a odpočivných zahrad, individuální rodinná rekreace; služby nerušící okolí a nevyvolávající zvýšené nároky na dopravní kapacity a určené převážně pro obyvatele lokality samotné nebo zaměřené na rozvoj turistického ruchu (maloobchod, občerstvení, půjčovna a opravna sportovních potřeb).

Podmínečně přípustné je ubytovací zařízení penzionového typu do max. 10 lůžek, pokud se tím nenaruší primární funkce území.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy venkovského bydlení (B)

Přípustné: rodinné bydlení se zázemím okrasných a užitkových zahrad, individuální rodinná rekreace; služby nerušící okolí a nevyvolávající zvýšené nároky na dopravní kapacity a určené převážně pro obyvatele lokality samotné nebo zaměřené na rozvoj turistického ruchu (např. maloobchod, občerstvení, půjčovna a opravna sportovních potřeb, řemeslnické provozovny). Připouští se chov domácího hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu. Typologicky jde v nových lokalitách o izolované rodinné domy nebo stavby pro individuální rekreaci (kromě zahrádkářských domků).

Podmínečně přípustné je ubytovací zařízení penzionového typu do max. 30 lůžek, případně i jiné zařízení kultury, vzdělávání, stravování apod., jehož zřízení a provoz nenaruší primární funkce území.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy správy a vybavenosti (V)

Přípustná jsou zařízení občanské vybavenosti s plochami dopravy obsluhujícími dané území. Jde o plochy, kde jsou umístěné: obecní úřad, hospoda, maloobchodní prodejna se smíšeným zbožím, hasičárna, objekty hromadné rekreace, kultury, ale případně také sportu, pokud nejde o funkci dominantní. Přípustné jsou byty (majitelů, služební).

Podmínečně přípustné je jiné nevyjmenované zařízení vybavenosti, pokud se tím nenaruší primární funkce plochy a pokud nenaruší okolní plochy určené pro bydlení.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy sportu (S)

Přípustná jsou sportovní zařízení (krytá i otevřená) a ubytování doplňující sportovní zařízení, dále dopravní plochy pro obsluhu tohoto území. Přípustná jsou též zařízení služeb pro obsluhu této plochy.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy zemědělské výroby

Přípustné pro zemědělskou výrobu a doprovodné provozy (administrativa aj. servis, doprava), drobnou výrobu, služby, sklady. Možné je umístit služební byty (byty majitelů).

Podmínečně přípustná je změna funkce na průmyslovou výrobu nebo sklady či obdobné podnikatelské aktivity (dílny, servisy), které však ani ruchem, ani zvýšenou dopravou nebudou rušit přilehlou obytnou zástavbu.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy dopravy (D)

Přípustné: plochy pozemních komunikací a ostatní plochy pro dopravu motorovou, cyklistickou a pěší (parkoviště, garáže, veřejná prostranství, pěšiny apod.).

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy technické infrastruktury (T)

Přípustné: vše pro specifické účely technické infrastruktury (zde pro vodojemy a čistírny odpadních vod), včetně obslužných dopravních ploch.

Nepřípustné je vše ostatní.

 

 

 

Plochy veřejné zeleně (Z)

Přípustná je zeleň doplněná vodními plochami a pěšími komunikacemi, příp. dalšími zařízeními obvykle se k zeleni vážícími (fontány, pítka, posezení). Liniové pásy zeleně mohou být přerušeny i komunikací pro vozidla (vjezd do areálu, odpojení polní cesty apod.).

Nepřípustná je veškerá ostatní činnost ohrožující dominantní funkci.

 

 

 

Článek 6

Vymezení zastavitelného území

 

 

 

 

Základem pro budoucí využití území je vymezení zastavitelného území, na němž se připouští nová zástavba. Stanovená hranice zastavitelného území je závazná a nepřekročitelná. Pozemky zahrnuté do zastavitelného území jsou bilancovány z hlediska dopadu na životní prostředí a na zemědělský půdní fond.

Současně zastavěné území obce bylo vymezeno po dohodě s obecním úřadem a v souladu s § 139a platného stavebního zákona.

 

 

 

 

 

 

Článek 7

Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

 

 

 

 

V oblasti dopravy nejsou navrhovány koncepční změny, spíše je jen doplněn současný skelet o komunikace, které obslouží nově navržené rozvojové plochy bydlení i jiných funkcí. Silnice III. třídy procházející územím obce zůstávají ve svých trasách. Některé dosavadní účelové komunikace přecházejí v místech územního rozvoje do kategorie místních obslužných.

Doprava v klidu je řešena na místních komunikacích, na funkčních plochách určených pro bydlení, vybavenost a další funkce, kde to regulativy umožňují, a centrální místo pro odstavení motorových vozidel je navrženo v místní části Boleboř.

Pro pěší dopravu v zastavěném území je navržen jednostranný chodník podél silnice III/25220.

Specifická pozornost je v dopravní koncepci věnována dopravě cyklistické a pěší, resp. lyžařské, v krajině. Jsou vymezeny nejdůležitější trasy těchto druhů (již značené i zatím navrhované), které zpřístupňují krajinu a umožňují rozvoj cykloturistických a turistických aktivit během celého roku. Tomuto účelu slouží i síť účelových zemědělských a lesnických cest.

Autobusová doprava je záležitostí organizační a není jí vymezena žádná zvláštní funkční plocha.

Železniční trať obcí nevede.

 

 

 

V oblasti technické infrastruktury je koncepce územního plánu zaměřena především na doplnění těch systémů rozvodu médií a likvidace splaškových vod, které dosud nejsou v obci realizovány.

Zásobování vodou doplňuje a posiluje současnou rozvodnou síť v Boleboři a Orasíně a Svahovou ponechává bez veřejného rozvodu (individuální zásobování).

Kanalizace, včetně čistíren odpadních vod je navržena v Boleboři a Orasíně. Ve Svahové je nadále navrhována lokální likvidace odpadních vod.

Zásobování plynem není navrženo.

Zásobování elektrickou energií je protaženo do nově navrhovaných rozvojových ploch kabelovými rozvody. Pro lokalizaci nových distribučních trafostanic jsou navrženy příslušné funkční plochy.

Do nových rozvojových ploch územní plán počítá z rozvodem veřejného osvětlení, místního rozhlasu i telefonní sítě. S rozvodem kabelové televize se nepočítá.

 

 

 

Koncepce rozvoje občanské vybavenosti zohledňuje jak potřeby trvale bydlících obyvatel, tak nároky účastníků cestovního ruchu na vybavenost obce vhodnou infrastrukturou. Stupeň vybavenosti odpovídá počtu obyvatel.

Pro funkci vybavenosti územní plán jednak stabilizuje současná funkční zařízení, jednak navrhuje nový rozvoj na plochách dříve těmto účelům sloužících a posléze opuštěných a konečně navrhuje i zcela nové rozvojové plochy. Zvláště lze zdůraznit potenciál bývalého rekreačního zařízení SHD v Boleboři.

Škála funkcí, které na těchto plochách lze umístit, je velice široká a jedna z nejdůležitějších funkcí, která úzce koreluje s nosnou funkcí obce, je sport, který má vymezenu vlastní kategorii mezi funkčními plochami.

 

 

 

 

 

 

Článek 8

Vymezení územního systému ekologické stability

 

 

Územní systém ekologické stability tvořený kostrou biokoridorů a biocenter (tak jak je vymezen v grafické části dokumentace územního plánu, v hlavním výkresu) je závaznou částí územního plánu. Jde o území nezastavitelné, kde se současně zapovídá provádět nepovolené pozemkové úpravy a provozovat jakékoli činnosti, které by mohly narušit ekologicko-stabilizační funkci prvků ÚSES.

Výčet, charakteristika, cílová společenstva a návrh opatření jsou uvedeny v textové části územního plánu.

 

 

 

Popis jednotlivých prvků ÚSES na území Boleboře

 

 

 

Biocentra

číslo

název

význam

 

 

 

RBC 1338

Telšské údolí I.

regionální

funkční

RBC 1352

Jelení rašeliniště

regionální

funkční

RBC 1353

Klikvové rašeliniště

regionální

funkční

LBC 150

 

 

 

lokální

k založení

LBC 152

 

 

 

lokální

k založení

LBC 154

 

 

 

lokální

k založení

LBC 160

Kamenice

lokální

funkční

LBC 162

Na Ovčím rybníce

lokální

funkční

LBC 164

Bolebořské prameniště

lokální

funkční

LBC 166

Pod Leginou

lokální

funkční

LBC 168

Orasínské

lokální

funkční

LBC 216

 

 

 

lokální

k založení

LBC 218

 

 

 

lokální

k založení

LBC 220

 

 

 

lokální

k založení

LBC 222

 

 

 

lokální

k založení

LBC 224

 

 

 

lokální

k založení

LBC 236

Pod Thunskou silnicí

lokální

funkční

LBC 243

Pod Holubí skálou

lokální

funkční

LBC 246

U Mezihoří

lokální

funkční

 

 

 

Biokoridory

číslo

typ osy

význam

 

 

 

NRBK K 2

horská

nadregionální

k založení

NRBK K 3

mezofilní bučinná

nadregionální

k založení

RBK 560

 

 

 

regionální

k založení

LBK 67

 

 

 

lokální

doporučená

LBK 74

 

 

 

lokální

funkční

LBK 75

 

 

 

lokální

funkční

LBK 78

 

 

 

lokální

funkční

LBK 80

 

 

 

lokální

funkční

LBK 81

 

 

 

lokální

funkční

LBK 83

 

 

 

lokální

funkční

LBK 84

 

 

 

lokální

funkční

LBK 85

 

 

 

lokální

funkční

LBK 86

 

 

 

lokální

funkční

LBK 97

 

 

 

lokální

k založení

LBK 98

 

 

 

lokální

k založení

LBK 99

 

 

 

lokální

k založení

LBK 101

 

 

 

lokální

k založení

LBK 170

 

 

 

lokální

funkční

LBK 174

 

 

 

lokální

k založení

LBK 175

 

 

 

lokální

k založení

LBK 178

 

 

 

lokální

k založení

LBK 189

 

 

 

lokální

funkční

LBK 190

 

 

 

lokální

funkční

LBK 196

 

 

 

lokální

funkční

LBK 198

 

 

 

lokální

funkční

LBK 205

 

 

 

lokální

funkční

LBK 216

 

 

 

lokální

funkční

 

 

 

 

 

 

Článek 9

Limity využití území

 

 

Ochrana přírody a krajiny

lokální ÚSES:

lokální biocentra LBC 150, 152, 154, 160, 162, 164, 166, 168, 216, 218, 220, 222, 224, 236, 243, 246,

lokální biokoridory LBK 67, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 101, 170, 174, 175, 178, 189, 190, 196, 198, 205, 216.

 

 

 

Ochrana podzemních a povrchových vod

podél vodotečí bude zachováno vždy na jednom z břehů manipulační pásmo min. šířky 6 metrů.

 

 

 

Ochrana technické infrastruktury

zásobování elektrickou energií:

1 m u kabelového vedení VN 22 kV,

7 m u stožárových TS.

vodovodní řady a kanalizační stoky:

OP 1,5 m do DN 500

čistírna odpadních vod

orientační PHO 50 m (přesně se stanoví dle použité technologie)

 

 

 

 

 

 

Článek 10

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

 

 

 

 

Plochy veřejně prospěšných ploch jsou vyjádřeny ve výkresové dokumentaci, zde je jejich výčet:

 

 

 

Plochy sportu

S-B18

S-B19

S-S2

S-S11

 

 

 

Plochy vybavenosti

V-B (rekonstrukce bývalého rekreačního střediska SUH)

V-S7 (vybavenost zejm. pro individuální rekreaci)

V-S10 (hotel, turistická ubytovna)

 

 

 

Plochy technické infrastruktury

T-B9 (čistírna odpadních vod, Boleboř)

T-B24 (čistírna odpadních vod, Boleboř)

T-O15 (čistírna odpadních vod, Orasín)

liniové a bodové prvky vybavení obce technickou infrastrukturou, jejichž přesnou lokalizaci a prostorové nároky upřesní až další stupně projektové dokumentace (trasy rozvodů vody, elektrické energie, kanalizace, trafostanice)

 

 

 

Plochy dopravy (komunikace, doprava v klidu)

D-B25 (obsluž. komunikace pro návrhové plochy B-B3, B-B4, B-B5 a B-B6)

D-B26 (parkoviště pro návštěvníky obce)

D-B27 (obsl. komunikace pro návrh. plochy B-B11, B-B12, B-B13 a B-B14)

D-B28 (obsluž. komunikace pro návrhové plochy B-B15, B-B16 a B-B21)

D-B29 (rekonstrukce komunikace Boleboř – Orasín)

D-B30 (obsluž. komunikace pro návrhovou. plochu B-B2)

 

 

 

Plochy dopravy (turistické cesty)

D-T1 až D-T10

 

 

 

 

 

 

                                                        ČÁST TŘETÍ

 

                                      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 11

 

 

 

Uložení dokumentace

 

 

 

            Dokumentace schváleného územního plánu obce Boleboř je uložena na:

 

 

1)         obecním úřadu Boleboř,

 

2)         stavebním úřadu v Jirkově,

 

3)         rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova

 

4)         odboru územního plánování a  Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

           

 

            Výkresová a textová část územního plánu obce Boleboř tvoří nedílnou část této vyhlášky.

 

 

 

 

 

Účinnost vyhlášky

 

 

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  vyvěšení na úřední desce.