Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace - z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

Obec zveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích v obci.

 

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem obecního úřadu.

 

Písemně podané žádosti ,stejně tak e-mailovou adresou  bolebor@volny.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.

 

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 

·                 poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.(o tom učiní zaměstnanec záznam)

 

·                 odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol); v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obce, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli

 

·                 odmítnutím žádosti – v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a ani po výzvě, která se vydá do 7 dnů od podání žádosti, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

 

Je-li proti rozhodnutí podáno odvolání (na podatelně OÚ) ve smyslu § 16 zákona, je vyřízeno těmito způsoby:

 

·                 směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, rozhoduje Zastupitelstvo obce Boleboř  

 

·                 směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému Krajskému úřadu Ústí nad Labem