Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce:

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná

 

a rozhoduje a jimiž se řídí, patří:

 

           

 

            zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                                                                                                                                                                                                            .

 

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení

 

zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách

 

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

 

zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

NV č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 

NV č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí

 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

 

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách o podmínkách provozování veřejných      knihovnických a informačních služeb

 

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

zákon č. 389/1991 Sb., o státní právě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění zákon o státním rozpočtu

 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě